Kompleks jezera Buljanka – analiza politika koje utiču na planirano zaštićeno područje i zakonska zasnovanosti aktivnosti koje utiču na zaštićeno područje

Planirano zaštićeno područje kompleks jezera Buljanka u Prostornom planu Opštine Paraćin jasno je prikazano pa ga je bilo moguće identifikovati na terenu na osnovu informacija iz Prostornog plana.

Jezera su nastala eksploatacijom šljunka iz doline Velike Morave, u branjenom delu, koja je vršena do sedamdesetih godina prošlog veka.

Najveći uticaj na stanje planiranog zaštićenog područja rezultat je opštinskih politika u oblasti organizovanog prikupljanja i deponovanja otpada.

U Prostornom planu na više mesta pominje se deponija na ovoj lokaciji ali uvek u kontekstu neophodnog zatvaranja i rekultivacije ove nesanitarne depononije, gde se kao rešenje za deponovanje otpada navodi regionalna sanitarna deponija uz izgradnju transfer stanice za komunalni otpad.

Prema dostavljenim informacijama JKP Crnica, „nesanitarna deponija“ Buljanka u upotrebi je za organizovano deponovanje smeća od 1980-te godine do danas. Postojanje deponije, koja je u međuvremenu progutala jedno od tri jezera koja se pominju u Prostornom planu najvažniji je uticaj ljudskih aktivnosti na ovo područje.

JKP Crnica dostavila je sledeće dokumente:

1. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj: 922-480-501-0119/2019-04 od 27.12.2019. god sa pratećom kontrolnom ček listom od 18.12.2019. god.

2. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj: 480-501-00060/2018-07 od 21.06.2018. god. sa pratećom kontrolnom ček listom od 31.05.2018. god.

3. Plan prilagođavanja operatera za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom sa korektivnim merama za smetlište „Buljanka” u Paraćinu broj 2379 od 27.12.2017. god.

4. Pozitivno Mišljenje resornog Ministarstva zaštite životne sredine broj 353- 01-00044/2018-06 dana 28.12.2018. god.

5. Odluku o komunalnim delatnostima Skupštine opštine Paraćin broj: 352- 4/2023-II od 18.01.2023. god.

6. Rešenje APR-a BD 117254/2022 od 05.01.2023. godine,

7. Rešenje APR-a BD 117207/2022 od 05.01.2023. godine i

8. Rešenje APR-a BD 1 1 722 1 /2022 od 05.01.2023. godine.

Našim zahtevom za slobodan pristup informacijama od javnog značaja tražili smo između ostalog sledeće:

1. Upotrebnu dozvolu ili drugi dokument, rešenje, ispravu kojom se utvrđuje da se deponija „Buljanka“ može koristiti za deponovanje komunalnog otpada i

2. Procenu uticaja na životnu sredinu za lokaciju deponije Buljanka.

JKP Crnica je u svom odgovoru na ova dva pitanja navela da dostavlja između ostalog:

“• Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj : 922-480-501-0119/2019-04 od 27.12.2019. god. Ministarstva zaštite životne sredine, Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, republičkog inspektora za zaštitu životne sredine, sa pratećom kontrolnom ček listom za kontrolu nesanitarnih deponija – i smetlišta od 18.12.2019. god., Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj: 480-501-00060/2018-07 od 21.06.2018. god. Ministarstva zaštite životne sredine, Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, republičkog inspektora za zaštitu životne sredine, sa pratećom kontrolnom ček listom za kontrolu neeanitarnih deponija – smetlišta od 31.05.2018. god., kao dokumentima iz kojih se jasno i nedvosmisleno može utvrditi da se nesanitarno smetlište „Buljanka” u opštini Paraćin može koristiti za deponovanje otpada na ovoj lokaciji, još od 1980-te god., do danas, posebno na osnovu Plana prilagođavanja za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom sa korektivnim merama za smetlište „Buljanka” u Paraćinu broj 2379 od 27.12.2017. god. na koji je nadležno resorno Ministarstvo zaštite životne sredine dalo pozitivno mišljenje broj 353-01-00044/2018-06 dana 28.12.2018. god.


• Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj: 922-480-501-0119/2019-04 od 27.12.2019. god. Ministarstva zaštite životne sredine, Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, republičkog inspektora za zaštitu životne sredine, sa pratećom kontrolnom ček listom za kontrolu nesanitarnih deponija – smetlišta od 18.12.2019. god., Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj : 480-501-00060/2018-07 od 21.06.2018. god. Ministarstva zaštite životne sredine, Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, republičkog inspektora za zaštitu životne sredine, sa pratećom kontrolnom ček listom za kontrolu nesanitarnih deponija – smetlišta od 31.05.2018. god., kao dokumentima iz kojih se jasno i nedvosmisleno može utvrditi da su preduzete sve neophodne mere u cilju zaštite životne sredine za lokaciju nesanitarnog smetlišta „Buljanka”.”

Iz čega smo zaključili da na osnovu navedenih dokumenata JKP Crnica smatra da je korišćenje deponije „Buljanka“ u skladu sa propisima.

Na osnovu dobijene dokumentacije hronologija aktivnosti na deponiji može se rekontruisati na sledeći način:

1. Deponija je 1980. započela sa radom kao deo sistema prikupljanja i deponovanja komunalnog otpada. U dokumentaciji se ne navodi da li je ova lokacija ranije imala status „divlje deponije“.

2. JKP Paraćin pribavio je Rešenje br. 353-02-959/2004-02 od 11.04.2005. godine, izdato od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, kojim se daje saglasnost na izrađeni Projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije postojećeg smetlišta «BULJANKA» kod Paraćina: Pomenuti projekat uradio je Institut Kirilo Savić iz Beograda iz 2004 god.

Na osnovu javno dostupih podataka poznato je da su po ovom projektu izvođeni radovi te da je deo deponije zatvoren, rekultivisan i otvorena nova kaseta za komunalni otpad.

3. Kako nije došlo do aktiviranja regionalne deponije, ni „reciklažnog dvorišta“ koje je građeno, ali nije završeno u industrijskoj zoni „Zmič“ JKP Paraćin pribavio je mišljenje nadležnog ministarstva broj 350-02-78/2014-16 od 24.10.2014. o neophodnosti izrade novog projekta sanacije postojeće deponije.

4. Projekat po svemu sudeći nije izrađen (što ćemo naknadno ustanoviti novim zahtevom) pa je JKP Paraćin izradio Plan prilagođavanja operatera za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom sa korektivnim merama za smetlište „Buljanka” u Paraćinu broj 2379 od 27.12.2017. god.

5. Nadležna inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine vršila je kontrolu deponije 21.06.2018. godine i nalaz inspektora može se oceniti kao povoljan.

6. Zatim je JKP Paraćin pribavio Pozitivno Mišljenje resornog Ministarstva zaštite životne sredine broj 353- 01-00044/2018-06 dana 28.12.2018. god.

7. Nadležna inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine izvršila je novu kontrolu 27.12.2019. godine. Nalaz inspektora se ponovo može oceniti kao povoljan.

U obe kontrole inspekcije i 2018. i 2019. godine na isti način je utvrđeno činjenično stanje na terenu:

“Predmetna nesanitarna deponija-smetlište je aktivna, a koristi se za odlaranje komunalnog otpada od 1980. godine. Ograđena je metalnim stubovima i pletenom žicom. Na ulazu u kompleks postavljena je kapija za kontrolisan ulaz i izlaz vozila i zaposlenih, čuvarska kućica postoji i čuvarska služba funkcioniše 24 časa. “

“Na lokaciji struja se obezbeđuje upotrebom agregata i akumulatora, voda obezbeđena iz cisterne koja je uvek na deponiji. Postavljeni su biotrnovi, kao i piezometri, a od mehanizacije na deponiji prisutni jedan buldožer, jedna kombinovana radna mašina, tri kamiona kinera, cisterna za procedne i ocedns vode i cisterne za vodu. “

“Tokom izvođenja radova poštovana su projektom predviđena rešenja i dinamika sprovođenja radova na rekultivaciji i sanaciji predmetnog prostora sa mogućnošću daljeg privremenog odlaganja komunalnog otpada do konačnog zatvaranja ove deponije i izbora nove lokacije za buduću sanitarnu deponiju komunalnog otpada. Zatvoreno je staro telo denonije. Izvršeno je ograđivanje čitavog prostora, postavljena je kapija, izrađena je ćelija sa vodonepopusnim slojem za odlaganje otpada u narednom periodu u svemu prema projektu, postavljeni su biotrnovi za degasaciju i urađen sistem za sakupljaanje procednih i ocednih voda, ulaz vozila u kompleks deponije je kontrolisan, od kapije da aktivnog dela deponije po potrebi se formiraju interne saobraćajnice za kretanje vozila koja dopremaju komunalni otnad, inertni materijal i za kretanje mehanizacije koja se svakoadnevno koristi za razastiranje, sabijanje i prekrivanje otpada. Izvedeni radoivi urađeni na sanaciji i rekutivaciji su u skladu sa projektom na koji je pribavljena saglasnost nadležnog ministarstva. U ovom trenutku radi se po aktivnim kasetama razastiranje, ravnanje, sabijanje cloj no clojj komunalnog otpada, preslojavanje inertnim materijalom, obezbeđene zalihe inertnog materijala i prostora za njegovo deponovanje, orošavanje i prskanje dezinfekcionim sredstvima se vrši, postavljanje sistema za otplinjavanje urađeno i tokom eksploatacije vrši se nadgradnja, izgradnja obodnih kanala izvršena, izgradnja drenažnog sistema za prihvatanje nrocedne vode i kontrrolisano odvođenje do sabirne cisterne iz koje se odvoze na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kontrola kvaliteta procednih voda ne vrši se jer se odvoze na tretman u postrojenje, postavljanje cloja vodonepropustne podloge urađeno i sloja drenažnog šljunka urađeno praćenje koncentracije deponijskog gasa u toku eksploatacije ne vrši se. “

“Vode koje dospevaju na telo deggonije su vode koje potiču od atmosferskih padavina i procedni filtrat iz deponije. Sva kretanja vode kroz telo delonije su usmerena vertikalno naniže. Da se atmosferske vode sa zaštitnog pojasa, zbog velikog pada, ne bi nekontralisano slivale prema platou, urađeni su obodni kanali na delu između tela deponije i manipulativnog platoa koji kontorlisano prikuplja atmosferske vode i sprovodi ih direktno u najnižy tačku tela deponije, odakle se putem drenažne kanalizacije sprovodi u sabirni rezervoar. Procedne vode se odvode posebnim drenažnim sistemom —cevima do prihvatnog rezervoara. Sakupljena procedna voda iz rezervoara se pomohu cisterne odvozi do kalektora za prečišćavanje otpadnih voda.”

“Otplinjavanje sa formiranih ćelija komunalnog otpada na gradskom smetlištu «BULJANKA» u Paraćinu vrši se mrežom biotrnova, koji služe za odvođenje izdvojenog deponijskog gasa. “

Inspektori nisu našli zamerke na zatečeno stanje na terenu, a u kontroli 2018. navedeno je izričito da se deponija koristi u skladu sa projektom

“Utvrđeno činjenično Stanje sa opisam otkrivenih nezakonitosti: Terenskim inspekcijskim nadzorom izvršenim 21.06.2018. godine konstatovano je nakon uvida u dokumentaciju a nakon obilaska nesanitarne deponije/smetlišta komunalnog otpada „BULJANKA” u Paraćinu, sledeće:

-JKP PARAĆIN upravlja nesanitarnom deponijom „BULJANKA” u Paraćinu.

– Aktivna nesanitarna deponija/smetlište komunalnog otpada koristi se u skladu sa projektom. Izvedeni radovi urađeni na sanaciji i rekultivaciji su u skladu sa projektom na koji je pribavljena saglasnost nadležnog ministarstva. U ovom trenutku radi se po aktivnim kasetama razastiranje, ravnanje, sabijanje sloj po sloj doveženog komunalnog otpada, preslojavanje inertnim materijalom, obezbeđene zalihe inertnog materijala i prostora za njegovo deponovanje, orošavanje i prskanje dezinfekcivnim sredstvima se vrši, postavljanje sistema za otplinjavanje urađeno i tokom eksploatacije vrši se nadgradnja, izgradnja obodnih kanala izvršena, izgradnja drenažnog sistema za prihvatanje procedne vode i kontrolisano odvođenje do sabirne cisterne iz koje se odvoze na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kontrola kvalitetaprocednih voda ne vrši se jer se odvoze na tretman u postrojenje, postavljanje sloja vodonepropusne podloge urađeno i sloja drenažnog šljunka urađeno, praćenje koncentracije deponijskog gasa u toku eksploatacije ne vrši se. “

Nalazi kontrole inspekcije u 2019. godine praktično su istovetni nalazima iz 2018. godine, tj. inspekcija nije ustanovila probleme u radu deponije “Buljanka”, osim naravno činjenice da je reč o nesanitarnoj deponiji koja treba da bude u roku od najdalje pet godina zatovrena i rekultivisana.

Sledeće nepoznanace nas onemogućavaju da damo definitivnu ocenu da li je u ovom trenutku funkcionisanje deponije u skladu sa propisima:

1. Nemamo definitivnu inofrmaciju (zatražili smo je) da li su u međuvremenu izvedeni novi radovi sanacije i produženja životnog veka deponije, na osnovu “Projekta sanacije” koji se pominje u “Planu prilagođavanja” iz 2017. godine koji je dobio pozitivno Mišljenje nadležnog ministarstva 2018. godine.

2. Nemamo informaciju (zatražili smo je) da li je deponija posle 2019. godine kontrolisana od strane nadležne inspekcije.

3. U dostavljenoj dokumentaciji pominje se produženje roka rada deponije za “najmanje pet godina”, ali nije jasno pod kojim uslovima se smatra da deponija može nastaviti sa radom, tj. koje su to tačno mere koje treba preduzeti. Da li je reč o sanaciji po “Projektu sanacije” ili o “korektivnim merama” iz Mišljenja nadležnog ministarstva (pod ovim merama se ).

Naime u pozitivnom Mišljenju nadležnog ministarstva iz 2018. godine kaže se:

“U dostavljenom Planu prilagođavanja ste obrazložili korektivne mere koje planirate da sprovedete u narednom periodu, kako bi uskladili svoje poslovanje sa zakonskom regulativojm koja reguliše oblast upravljanja komunalnim otpadom.

U skladu sa navedenim a povodom dostavljenog Plana prilagođavanja za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom sa korektivnim merama za smetlište “Buljanka” u Paraćinu, Ministarstvo životne sredine je mišljenja da postrojenje može da nastavi sa radom i sprovodi korektivne mere u skladu sa važećim propisima”

Mišljenje ministarstva je USLOVNO pozitivno. Tj. pozitivno je u slučaju da se se „sprovedu korektivne mere kako bi se uskladilo poslovanje sa zakonskom regulativom“.

Ovo dalje znači da 2018. godine poslovanje nije bilo usklađeno sa zakonskom regulativom, ali se išlo u pravcu „usklađivanja“.

Dakle, pod uslovom sprovođenja „korektivnih mera“ i pod uslovom sprovođenja Plana, rečeno je da postrojenje može nastaviti sa radom i „sprovoditi korektivne mere u skladu sa važećim propisima“.

Ukoliko Plan nije sprovođen i ukoliko nisu sprovođene korektivne mere – može se smatrati da je se rad deponije odvija suprotno propisima i to bez napora da se stanje uskladi sa propisima, što je degradacija u odnosu na 2018. godinu.

U Planu upravljanja u razdelu „Procena očekivanog trajanja smetlišta na osnovu njegovog fizičkog kapaciteta i planiranih količina odlaganja otpada“ navodi se izričito sledeće:

„Kako bi se u budućem periodu, dok ne profunkcioniše regionalni sistem upravljanja čvrstim komunalnim otpadom, tretman čvrstog komunalnog otpada, koji se generiše na teritoriji opštine Paraćin, vršio u kontrolisanim uslovima, neohpodno je izraditi novi Projekat sanacije, rekultivacije i zatvaranja postojećeg smetlišta „Buljanka“, sa sanaciono rekultivacionim periodom od minimalno 5 godina.“

Iz navedenog se vidi da je JKP planiralo da izradi novi Projekat sanacije. Tj. izrada Projekta sanacije „na samom početku 2018.“ je deo Plana, a što bi omogućilo proširenje rada za još 5 godina kako je navedeno u tekstu.

Takav Projekat sanacije nije dostavljen, niti smo dobili informaciju da Projekat postoji, pa smo uputili novi zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

Ako se ustanovi da je takav Projekat sanacije urađen i realizovan – moglo bi se reći da se stvari odvijaju u skladu sa pozitivnim Mišljenjem nadležnog ministarstva iz 2018. godine koje je zapravo temeljni osnov uslovne zakonitosti rada deponije.

Ako Projekat nije ni urađen ni realizovan, očigledno se izašlo iz okvira Plana i pozitivnog mišljenja Ministarstva, te se može reći da se aktivnosti na deponiji odvijaju u suprotnosti sa pozitivnim Mišljenjem nadležnog ministarstva iz 2018. godine. Posledično, to bi značilo da se aktivnosti na deponiji odvijaju bez ikakvog uporišta budući da je navedeno Mišljenje jedini osnov za dokazivanje zakonitosti rada nesanitarne deponije „Buljanka“ u ovim okolnostima.

Pravo činjenično stanje ustanovićemo daljim istraživanjem.